Wij heten u van harte welkom als bezoeker van onze website en zijn blij met uw interesse in ons bedrijf. Om u een goed overzicht te geven van de verwerking van uw persoonsgegevens, lichten wij u duidelijk toe hoe wij met uw ge-gevens omgaan en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen. Bovendien krijgt u informatie over uw wettelijke rech-ten in verband met de verwerking van deze gegevens.

Wij verbinden ons ertoe om verantwoord met uw persoonsgegevens om te gaan. Het is voor ons dan ook vanzelf-sprekend om aan de wettelijke vereisten te voldoen, en meer bepaald aan de Algemene Verordening Gegevensbe-scherming van de EU (AVG).

In dit Privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking binnen het kader van onze website. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens (hierna afgekort als 'gegevens') die wij van de betrokkenen ontvangen via verschillende bronnen (websites, mobiele apps, sociale media, klanten, leveranciers en za-kenpartners).

1 Contactpersonen

1.1 Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten, alsmede andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

BVBA Bodart & Co.
Terbekehofdreef 60 – 62
2610 Wilrijk
België
E-mail sales@bodartservicehouse.be
Website: https://be.jura.com

2 Toepassingsgebied en doel van de verzameling, verwerking en het ge-bruik van persoonsgegevens

De AVG definieert persoonsgegevens als "informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene')". Online identificatiekenmerken zoals IP-adressen worden beschouwd als persoonsgegevens als ze niet specifiek geanonimiseerd zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Aanvraag via het contactformulier
 • Aanvragen via e-mail
 • De organisatie van wedstrijden
 • Optimalisering van de internetsite (aanpassing van de internetsite aan uw behoeften)
 • Verdediging tegen en registratie van hackeraanvallen
 • Opstelling van gebruiksstatistieken
 • Marketingdoeleinden

2.1 De website bezoeken

Bij een bezoek aan onze website slaan onze servers tijdelijk de volgende gegevens op in een logbestand, de zoge-naamde serverlogbestanden:

 • IP-adres van de computer van waaruit een vraag vertrekt
 • Datum en tijdstip van de toegang/opvraging
 • Naam en URL van de opgevraagde gegevens
 • Het besturingssysteem van de computer en de browser die u gebruikt
 • Land van waaruit de toegang tot onze website plaatsvindt
 • Naam van uw internetprovider
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete site)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Omvang van de verzonden gegevens
 • Laatst bezochte website
 • Browserinstellingen
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Geactiveerde browserplugins

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden vormt het legitieme belang. Er bestaat een legitiem belang om

 • de inhoud van onze website correct af te leveren
 • de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren
 • de vervolgingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval
 • ons aanbod en onze website verder te verbeteren
 • statistische gegevens te verzamelen

2.2 Inlichtingen- en contactformulier

U kunt met ons contact opnemen via onze website. Wanneer u een vraag verstuurt, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die u hebt verstrekt met het oog op de verwerking van uw vraag.

Als u contact met ons wilt opnemen, is de volgende informatie (* verplicht) vereist, afhankelijk van het type contact-name. De andere informatie is vrijwillig:

 • Adres/Titel*
 • Voornaam
 • Achternaam*
 • Bedrijf
 • Straat/nr.
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoon
 • E-mailadres*
 • Land*
 • Reden voor de aanvraag*
 • Onderwerp van de aanvraag*
 • EAN-productcode
 • Bedrijf
 • Contactpartner
 • Naam van het toestel

U moet de persoonsgegevens vermeld in de als verplicht gemerkte velden meedelen om ervoor te zorgen dat uw vraag kan worden verwerkt en, indien nodig, aan een andere markt kan worden doorgegeven. Om u doelgerichte informatie te kunnen verstrekken, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig doorgegeven informatie.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons legitieme belang bij deze dienst. Als de con-tactname dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u de betrokkene bent, of om de nodige stappen te on-dernemen om een overeenkomst aan te gaan, is dit een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking van de gege-vens.

Zolang de situatie niet is opgehelderd, hebt u het recht om de toestemming voor de verwerking van uw gegevens te al-len tijde in te trekken. Stuur uw intrekking naar het volgende e-mailadres: sales@bodartservicehouse.be.

2.3 Marketingdoeleinden

Naast de verwerking van uw persoonsgegevens om uw aankooptransactie te voltooien, gebruiken wij uw persoons-gegevens ook op basis van ons legitieme belang voor de volgende doeleinden:

 • om uw winkelervaring permanent te verbeteren en deze klantvriendelijk en individueel voor u te ontwerpen
 • om met u te communiceren over uw bestelling
 • evenals over bepaalde producten of marketingcampagnes
 • en u producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

2.4 Wedstrijden

Bij wedstrijden gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te brengen als u gewonnen hebt en om recla-me te maken voor onze aanbiedingen. U vindt meer gedetailleerde informatie in onze deelnamevoorwaarden voor de specifieke wedstrijd.

2.5 In verband met klanten, leveranciers, dienstverleners

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw inventarisgegevens (bv. uw naam en adres, en ook uw contactgegevens) en de contractuele gegevens (bv. ontvangen diensten, namen van contactpersonen, betaalge-gevens) met betrekking tot onze contractuele verplichtingen en diensten.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarin u de betrok-kene bent, of om stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan.

Als we de gegevens opslaan omwille van een contractuele relatie met u, blijven deze gegevens opgeslagen voor ten minste zolang de contractuele relatie bestaat, en ten hoogste zolang er verjaringstermijnen of mogelijke claims van ons lopen of er wettelijke of contractuele bewaartermijnen bestaan.

2.6 Online toepassingen

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij uw gegevens in het kader van uw sollicitatie.

Wij verzamelen en verwerken de gegevens van sollicitanten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedu-re. De verwerking kan ook via elektronische kanalen per e-mail plaatsvinden. 

Als wij met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de doorgestuurde gegevens opgeslagen voor de verwerking van de werkrelatie overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Als de sollicitatieprocedure zonder tewerk-stelling wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens voor documentatiedoeleinden gedurende drie maanden opge-slagen en vervolgens gewist, als u ons geen toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor verdere sollicitatiepro-cedures bij ons te gebruiken.     

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, hebt u steeds het recht om deze later in te trekken. U kunt uw intrekking doorgeven aan de in het sollicitatieformulier vermelde contactpersoon of aan sales@bodartservicehouse.be.

3 Verwijdering

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit voor de opslagdoeleinden is voorzien of zolang de wetgeving of de bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, dit vereisen. Als de opslagdoeleinden vervallen of als een voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens stelselmatig en in overeenstemming met de wet-telijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Bovendien verwijderen wij uw gegevens wanneer u ons hierom verzoekt via sales@bodartservicehouse.be en wij voor deze gegevens geen wettelijke of andere bewaar- of veiligheidsverplichtingen hebben.

In de verschillende hoofdstukken van dit Privacybeleid worden de specifieke termijnen voor verwijdering expliciet vermeld.

4 Bekendmaking aan derden

Wij maken uw persoonsgegevens alleen bekend wanneer u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het gebruik van de website en de verwerking van aan-vragen of voor de eventuele levering van de door u gevraagde diensten.

Het gebruik van aan derden doorgegeven gegevens is strikt beperkt tot de contractueel overeengekomen doeleinden. Deze derden-bedrijven zijn verplicht om, net als wij, uw privacy te behouden. Bovendien zijn zij verplicht uw per-soonsgegevens volgens onze instructies te verwerken en het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming in acht te nemen. Als het niveau van gegevensbescherming in een land niet voldoet aan de Zwitserse normen, bijvoor-beeld in de zin van de AVG, zorgen wij er door middel van een overeenkomst voor dat uw persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming met de Zwitserse normen, respectievelijk de AVG, worden beschermd.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorie van ontvangers:

 • de aandeelhouders van de Groep (afdruk vergelijken)
 • de dienstverleners
 • de commerciële partners, zoals de verdelers
 • de overheden

Andere externe dienstverleners worden expliciet vermeld in dit Privacybeleid (bv. in de secties 'Cookies', 'Nieuws-brief' en 'Webanalysetools'.

Voor zover wij voor de levering van onze diensten onderaannemers inschakelen, treffen wij passende wettelijke maat-regelen en de daarbij behorende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake te waarborgen.

5 Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn informatie die door onze webserver of externe webservers worden overgebracht naar de webbrowser van de gebruiker - de uwe - en daar worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website op uw wensen worden afgestemd. Cookies laten ons toe de bezoekers te herkennen. Door deze herkenning wordt het gebruik van onze website voor u eenvoudiger.

Wij gebruiken tijdelijke cookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn onder meer de sessiecookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende vragen van uw browser aan de gezamenlijke sessies kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer worden herkend wanneer u weer op de web-site komt. Wij gebruiken dit soort cookies om de werking en functionaliteit van onze website te waarborgen.

Daarnaast maken we gebruik van permanente cookies. Deze blijven na de sessie op uw harde schijf staan. Met name dankzij deze cookies kunnen we ons aanbod gebruiksvriendelijk maken.

Niet-persoonsgebonden cookies dragen geen persoonsgegevens aan ons over. Bijvoorbeeld statistische cookies. Deze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de websites door het feit dat informatie wordt verzameld en ano-niem wordt gemeld.

We gebruiken beveiligingscookies om beveiligingsrisico's te bepalen en te voorkomen. We kunnen deze cookies bij-voorbeeld gebruiken om informatie over uw websessie op te slaan. Op deze manier kunnen we voorkomen dat ande-ren uw wachtwoord veranderen zonder uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij plaatsen reclame op andere websites via reclamepartners en wij streven ernaar u alleen reclame te tonen die voor u echt van belang is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde derdencookies van deze reclamepartners, die tij-dens het bezoek door onze website worden ingesteld en door de betreffende reclamepartner worden uitgelezen. Der-dencookies zijn tijdelijk opgeslagen bestanden die na de laatste paginaweergave maximaal 540 dagen in uw browser worden opgeslagen en vervolgens automatisch vervallen.

Via de instelling van uw browser kunt u de cookies die op uw computer zijn opgeslagen bekijken en verwijderen en de verwerking van cookies in het algemeen configureren. Meer informatie kunt u bij de fabrikant opvragen of vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser.

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden om onze website te bezoeken. De meeste internetbrowsers aanvaarden cookies automatisch. Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en staat u dit alleen in individuele gevallen toe. U kunt uw browser ook zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een nieuw cookie binnenkomt. Sommige browsers bieden u bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerstepartijcookies te aanvaarden, maar cookies van derden te blokkeren.

Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies steeds via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. U kunt de algemene afwijzing van cookies melden via de instellingen van uw webbrowser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Via de volgende koppelingen kunt u zich over deze optie voor de meest gebruikte browsers informeren:

6 Pixels, lokale opslag en soortgelijke technologieën

Binnen onze website passen wij de 'Pixel Tool' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') toe, om de effectiviteit van online marketingmaatregelen te kunnen meten. Traceringspixels (ook wel 'clear gifs', webbakens of pixeltabellen genoemd) zijn kleine code-eenheden die zijn geïnstalleerd in of op een website, mobiele app of advertentie. Deze traceringspixels kunnen bepaalde informatie over uw browser en toestel opvragen, zoals besturingssysteem, browsertype, apparaattype en -versie, doorkoppelende website, bezochte website, IP-adres en andere soortgelijke informatie. Met behulp hiervan kunnen we uw acties volgen nadat u een advertentie van Facebook hebt gezien en/of erop hebt geklikt en vervolgens een bestelling hebt geplaatst. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van de advertenties van Facebook vastleggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De aldus opgenomen gegevens zijn voor ons anoniem, wat betekent dat wij uw persoonsgegevens niet kunnen zien en ook niet kunnen samenvoegen met andere informatie over u.

Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan dan ook het gedrag begrijpen van diegenen die op een advertentie hebben geklikt in de ledenrubriek van Facebook en naar onze website zijn over-gebracht. Door gebruik te maken van cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, kan Facebook u vervolgens identificeren in de ledensectie van Facebook en de efficiëntie van advertenties optimalise-ren, bijvoorbeeld door advertenties aan te bieden die gericht zijn op doelgroepen die voldoen aan de richtlijn voor ge-gevensgebruik van Facebook. Dit is alleen van belang als u een account hebt bij Facebook en ingelogd bent in de le-densectie van Facebook. Als u geen lid bent van Facebook, is deze gegevensverwerking niet op u van toepassing

7 Webanalysetools

7.1 Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphi-theatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Google gebruikt cookies.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Priva-cyschildovereenkomst en biedt daarom de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van ge-gevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie voor ons om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de websiteac-tiviteiten samen te stellen en verdere aan het website- en internetgebruik gekoppelde diensten voor ons te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met an-dere gegevens van Google.   

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de ge-bruikers door Google wordt afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die zich hebben aange-sloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort.

U kunt de verkrijging en overdracht van de door het cookie gecreëerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorko-men door het downloaden en installeren van de browserplugin die beschikbaar is via de volgende koppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Er wordt een opt-out cookie ingesteld, dat de toekomstige verkrij-ging van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.   

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html, of op www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u er verder op dat op de-ze website Google Analytics is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde verkrijging van IP-adressen te garanderen (het zogenaamde IP masking).

7.2 Google remarketing-/marketingdiensten

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (afgekort 'Google marketingdien-sten') van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google AdWords en Google Double Click en Google Tag Manager.

7.3 Google AdWords

Op basis van onze legitieme belangen maken wij gebruik van het reclameprogramma 'Google AdWords', dat behoort tot Google-Marketing-Services Online.
Google AdWords plaatst daarbij een cookie op uw computer ('conversiecookie'), wanneer u onze website via een ad-vertentie van Google bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonsidentifi-catie. Als u een aantal van onze pagina's bezoekt, en het cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google iemand herkennen die op de advertentie heeft geklikt en die aldus naar onze pagina is overgebracht. Elke AdWords-klant ont-vangt een ander cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversietracking gekozen hebben. Wij ontvangen geen informatie waarmee u persoonlijk kunt wor-den geïdentificeerd.

De informatie over uw gebruik van de website die door het cookie wordt verzameld, wordt over het algemeen overge-bracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op basis van de verzamelde informatie worden aan uw browser categorieën toegewezen die op uw interesse zijn afgestemd. 

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verkregen met het hiervoor vermelde cookie (het zogenaamde conversie-tracking) voor de volgende doeleinden:

 • Remarketing
 • Doelgroepen met gemeenschappelijke interesses
 • Gebruikergebonden doelgroepen met gezamenlijke interesses
 • Doelgroepen met koopintentie
 • Gelijksoortige doelgroepen
 • Demografische en geografische oriëntatie

Bovendien hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op uw interesse gerichte reclame door Google. Hiertoe moet u vanuit alle internetbrowsers die u gebruikt, de koppeling www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming in het kader van Google AdWords vindt u op deze koppeling: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager

Wij gebruiken ook de 'Google Tag Manager', een dienst van Google Inc., om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren.

De tool 'Tag Manager' zelf, die de tags implementeert, is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonsgege-vens. De tool zorgt echter wel voor het activeren van andere tags, die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager zelf heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er op het domein- of cookieniveau een deactive-ring werd uitgevoerd, blijft dit voor alle traceertags die worden geïmplementeerd met Google Tag Manager. Meer in-formatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het Privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy.Indien u bezwaar wilt maken tegen de op uw interesse gerichte reclame via de marketingdiensten van Google, kunt u gebruik maken van de door Google aangeboden instel- en opt-outmogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 Trade Desk

Onze website gebruikt ook het aanbod van The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, USA ('Trade Desk'). Deze dienstverlening maakt ook gebruik van cookies om het gebruik van reclamemiddelen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals het IP-adres en de activitei-ten van de gebruikers, naar een server van The Trade Desk, Inc. worden verzonden en daar worden opgeslagen.

Gelieve er nota van te nemen dat er gegevens buiten Zwitserland en de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Wij hebben ook geen invloed op de verwerking en het verdere gebruik van de gegevens die Trade Desk door het gebruik van deze tool verzamelt.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Trade Desk: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/ Als u niet wilt dat Trade Desk uw gebruikersgedrag registreert en evalueert, kunt u dit voorkomen door de volgende kop-peling te openen: http://www.adsrvr.org/

8 Sociale plugins

We gebruiken sociale plugins op onze website. Dit zijn kleine programma's of programmapakketten waarmee soft-ware naar eigen behoefte kan worden aangepast en uitgebreid. Veel programma's, waaronder grafische programma's, mediaspelers of internetbrowsers, ondersteunen de functies die de normale gebruiker in de basisversie nodig heeft.

Op onze website hebben we koppelingen geïnstalleerd naar onze socialemediaprofielen bij de volgende sociale net-werken:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
 • Google +, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • YouTube, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Wanneer u onze website bezoekt en een op de website vermelde sociale plugin gebruikt, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor ontvangt het netwerk de informatie, dat u met uw IP-adres onze website bezocht en u de koppeling hebt opgeroepen. Wanneer u op uw account bij het betreffende netwerk bent ingelogd en een koppeling naar een netwerk oproept, kan de inhoud van onze pagina worden gekoppeld aan uw profiel in het netwerk. Dit betekent dat het netwerk uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw gebruikersaccount kan toewijzen en wij gegevens zoals naam, e-mail, plaats, vriendenlijst en profielafbeelding ontvangen. Via deze gegevens kunnen we bepaalde functies op de pagina's aanbieden. Als u dit wilt voorkomen, moet u eerst uitloggen voordat u de betreffende koppelingen bevestigt. Er vindt in elk geval een toe-wijzing plaats, wanneer u inlogt op het betreffende netwerk nadat de koppeling in werking is gesteld.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website via uw gebruikersaccount bent aangemeld bij Facebook, Google of Insta-gram, kan de betreffende provider het bezoek aan de pagina ook aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u met een plugin communiceert, bijvoorbeeld met de knop "Vind ik leuk" of "g+1", wordt de betreffende informatie ook recht-streeks naar een server van de betreffende provider in de VS verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook in het betreffende sociale netwerk via uw gebruikersaccount gepubliceerd en aan uw contactpersonen daar getoond.

Zelfs als u tijdens uw bezoek aan onze website niet bij de providers van de plugins bent ingelogd, kunnen de door de plugins verzamelde gegevens mogelijk aan uw betreffende gebruikersaccount worden toegewezen. Via een plugin wordt telkens wanneer de website wordt opgeroepen een cookie met een identificatiecode ingesteld. Aangezien uw browser dit cookie ongevraagd verstuurt tijdens elke verbinding met een server van de betreffende provider, kunnen Facebook, Google en Instagram in principe een profiel maken van welke website de gebruiker die tot de identificatie-code behoort, bezoekt. Indien nodig, is het dan mogelijk om deze identificatiecode op een later tijdstip opnieuw toe te wijzen aan een persoon - bijvoorbeeld bij het inloggen bij de provider.

Als u de toewijzing aan uw profiel bij de pluginprovider niet wenst, moet u uit de betreffende dienst uitloggen voordat u onze website bezoekt. Bovendien kunt u in de instellingen van uw browser de functie 'Cookies van derden blokke-ren' selecteren. Uw browser zal dan geen cookies naar de betreffende dienst van het sociale netwerk sturen.  Met deze instelling is het mogelijk dat naast de plugins ook andere cross-page functies van andere providers niet meer functio-neren. U kunt ook het downloaden van plugins van sociale media in zijn geheel voorkomen met een speciale add-on voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker 'NoScript' (beschikbaar op http://noscript.net/).

Verder gebruiken wij 'Google + 1'. Via de knop Google +1 ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde in-houd van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u hebt opgegeven voor een Inhoud +1 als informatie over de pagina die u hebt bekeken wanneer u op +1 klikt. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw fo-to als referentie worden ingevoegd in Google Services, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op de website en advertenties op internet.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, alsmede over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens vindt u in het privacyverklaring van de desbetreffende provider. Daar vindt u ook meer in-formatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en over uw recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van gebruikersprofielen:

9 Uw rechten

U hebt steeds het recht om te verzoeken om een rechtzetting, verwijdering, overdraagbaarheid, bezwaar en intrekking van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming, of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)

Als u vragen, suggesties of wensen hebt, gelieve contact op te nemen met sales@bodartservicehouse.be.

10 Gebruik van de website door minderjarigen

De website is gericht op een volwassen publiek. Minderjarigen, en in het bijzonder kinderen jonger dan 16 jaar, mo-gen hun gegevens niet aan ons doorgeven of zich voor een dienst registreren. Als we ontdekken dat dergelijke gege-vens aan ons zijn doorgegeven, zullen deze gegevens uit onze database worden verwijderd. De ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) van het kind kunnen contact met ons opnemen en een aanvraag indienen voor verwijdering of an-nulering/uitschrijving. Hiervoor hebben we een kopie nodig van een officieel document dat u als ouder of voogd iden-tificeert.

11 Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ma-nipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen en om de bescherming van hun rechten en de naleving van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming te garanderen.

De genomen maatregelen garanderen de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens, evenals de beschikbaarheid en capaciteit van onze systemen en diensten bij het permanent verwerken van uw gegevens. Zij moeten ook zorgen voor een snel herstel van de beschikbaarheid van en de toegang tot gegevens in geval van een fysiek of technisch inci-dent.

Onze veiligheidsmaatregelen omvatten ook de versleuteling van uw gegevens. Het dataverkeer via deze website van JURA verloopt versleuteld via HTTPS. Dat betekent dat alle informatie die u online invoert, via een gecodeerde ver-zendingsroute wordt verzonden. Bijgevolg is deze informatie op geen enkel moment toegankelijk voor onbevoegde derden.

Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkeling.

We nemen ook onze eigen, interne gegevensbescherming zeer ernstig. Onze werknemers en de door ons aangestelde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming. Boven-dien krijgen zij alleen toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is.

12 Koppelingen naar websites van andere aanbieders

Op onze website vindt u ook koppelingen naar de websites van partners en erkende JURA-speciaalzaken. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de websites van andere aanbieders waarnaar er koppelingen bestaan. Daarom kunnen wij voor deze inhoud geen garanties bieden of aansprakelijkheid opnemen. Voor de inhoud van deze pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en identificeerbare rechtsinbreuken op het ogenblik van de koppeling. Op het ogenblik van de kop-peling was er geen illegale inhoud zichtbaar. Er is geen reden voor een permanente contextuele inhoudelijke controle van de gekoppelde sites zolang er geen concrete aanwijzingen van een rechtsinbreuk zijn. Wanneer er rechtsinbreuken bekend worden, zullen deze koppelingen onmiddellijk worden verwijderd.

13 Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen met inachtneming van de toepasselijke be-palingen inzake gegevensbescherming. De huidige status is 20 mei 2018.