We nodigen u uit om onze website te bezoeken en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf. Om u te informeren over de omgang met uw persoonlijke gegevens, maken wij voor u transparant wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en welke beveiligingsmaatregelen wij treffen. U wordt ook geïnformeerd over uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. 

We zetten ons in om op verantwoordelijke wijze met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Bijgevolg beschouwen we het als vanzelfsprekend om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Zwitserse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (FADP), de bijbehorende verordening en andere voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing kunnen zijn, in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in ons bedrijf. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna ook te noemen "uw gegevens"), zowel online als offline, met inbegrip van de gegevens die we ontvangen van personen via verschillende bronnen (websites, mobiele apps, sociale media, klanten, leveranciers en zakelijke partners).

U vindt ons inleidende overzicht „Privacybescherming: Samenvatting", dat bedoeld is om u een kort overzicht te bieden van de belangrijkste punten van onze gegevensverwerking. We bezorgen u verder uitgebreidere informatie.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid geen uitputtende beschrijving van onze gegevensverwerkingsactiviteiten bevat en dat individuele situaties geheel of gedeeltelijk kunnen worden geregeld door specifieke kennisgevingen over privacybescherming of algemene voorwaarden (met of zonder verwijzing daarnaar in deze privacyverklaring).

1 Contacten

1.1 Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

BVBA Bodart & Co.
Terbekehofdreef 60 – 62
2610 Wilrijk
België
E-mail marketing@bodartservicehouse.be
Website: https://be.jura.com

2 Privacybescherming: Beknopte uitleg

Hieronder informeren wij u in beknopte vorm over de belangrijkste punten van onze gegevensverwerking. Natuurlijk stellen we u ook uitvoerigere informatie ter beschikking. U vindt deze meteen in aansluiting hierop.

2.1 Verwerkte persoonlijke gegevens
We gebruiken persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, die we over u verzamelen of die we van derden hebben ontvangen. De belangrijkste zijn:

 • Contact- en identificatiegegevens
 • Persoonlijke gegevens
 • Contractgegevens
 • Financiële gegevens
 • Interactie- en gebruiksgegevens
 • Website-informatie

2.2 Doeleinden van de verwerking
Op de eerste plaats verwerken we persoonlijke gegevens om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.

2.3 Openbaarmaking aan derden
In het kader van onze zakelijke activiteiten zijn wij erop aangewezen en deels toe verplicht om bepaalde gegevens door te geven. We verkopen uw gegevens echter onder geen beding.

2.4 Plaats van verwerking
Over het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens in Zwitserland of in een EU/EER-land of in een ander land met adequate gegevensbescherming.

3 Gegevensbescherming in detail

3.1 Persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt 
JURA verwerkt diverse persoonsgegevens. Dit zijn in het bijzonder gegevens:

 • die we in de loop van onze zakelijke relaties ontvangen van klanten, toekomstige klanten, geïnteresseerde partijen, dienstverleners, leveranciers, zakenpartners of andere personen die betrokken zijn bij de zakelijke relatie;
 • die we ontvangen van sollicitanten;
 • die we wettelijk of contractueel verplicht zijn te verzamelen;
 • die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt;
 • die we ontvangen van overheden en andere derden (adreshandelaren, kredietinformatiebureaus).

Afhankelijk van de aard van de relatie kunnen we persoonlijke gegevens over u verwerken, zoals:

 • Contact- en identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Persoonlijke gegevens zoals geslacht, nationaliteit, taal;
 • Accountgegevens van de klant, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, accountnummer;
 • Contractgegevens zoals type contract, inhoud van het contract, aard van de producten en diensten, bestelgegevens;
 • Financiële gegevens zoals rekeninginformatie, betalingsinformatie, betalingsgeschiedenis, gemiddelde omzet, kredietwaardigheidgegevens;
 • Bijkomende gegevens uit het telecommunicatieverkeer zoals telefoonnummer, datum, tijd en duur van de verbinding, verbindingstype, locatiegegevens, IP-adres, identificatienummers van apparaten zoals MAC-adres;
 • Interactie- en gebruiksgegevens: Correspondentie, voorkeuren en doelgroepinformatie, type eindapparaat, apparaatinstellingen, besturingssysteem, software, informatie uit het geldend maken van rechten;
 • Documenten en speciale informatie voor sollicitaties: Motivatiebrief, CV en foto, referenties, diploma's, opleidingsgetuigschriften, referenties van derden, gespreksnotities;
 • Website-informatie: IP-adres, cookie-informatie, browserinstellingen, bezoekfrequentie van de website, duur van het bezoek aan de website, zoektermen, kliks op inhoud, website van herkomst.

3.2 Doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken en rechtsgrondslag voor de verwerking
We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voornamelijk om contracten met onze klanten en zakenpartners af te sluiten en te verwerken.

We vertrouwen ook op de verwerking van persoonsgegevens voor de aankoop van producten en diensten van onze leveranciers en onderaannemers. Als u voor een klant of zakenpartner werkt, kunnen uw persoonlijke gegevens natuurlijk ook in deze hoedanigheid betroffen zijn.

Daarnaast verwerken wij, waar toegestaan en passend geacht, ook persoonsgegevens van u en anderen voor de volgende doeleinden waarbij wij (en soms ook derden) een legitiem belang hebben dat in verhouding staat tot het doel:

 • Het aanbieden en verder ontwikkelen van onze producten, diensten en website en andere platforms waarop we aanwezig zijn (bijv. online shop, klantenaccount, seminars en online-academy);
 • Communicatie en verwerking van vragen (bijv. via contactformulieren, JURA Live, e-mail, telefoon, sollicitaties, aanvragen van de media);
 • Reclame en marketing (inclusief de organisatie van evenementen en wedstrijden), voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt (als we u als bestaande klant reclame sturen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken);
 • Marktonderzoek, mediamonitoring;
 • Het geldend maken van juridische claims en het voeren van verweer in verband met juridische geschillen en officiële procedures;
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten en ander wangedrag (bijv. uitvoeren van interne onderzoeken, gegevensanalyse om fraude te bestrijden);
 • Garanties voor onze activiteiten, in het bijzonder IT, onze website en andere platforms. 

3.3 Derden aan wie wij persoonlijke gegevens bekendmaken
We baseren ons regelmatig op het volgende als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • de toestemming van u of een bevoegd persoon, die u te allen tijde per e-mail of per post kunt intrekken op het (e-mail)adres vermeld in paragraaf 1.1 (bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief), wat echter geen effect heeft op gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden;
 • het sluiten of uitvoeren van een contract met u of uw voorafgaande verzoek daartoe (bijvoorbeeld door producten van ons te betrekken);
 • een belangenafweging (bijvoorbeeld om informatieveiligheid te waarborgen of in de marketing), maar u kunt hier bezwaar tegen maken;
 • een wettelijke verplichting (zoals het bewaren van administratief relevante documenten door ons), waarmee ook rekening kan worden gehouden als onderdeel van een belangenafweging.

Wij geven persoonlijke gegevens ook door aan derden in het kader van onze zakelijke activiteiten en voor de bovengenoemde doeleinden, voor zover dit is toegestaan en gepast is, hetzij omdat zij deze gegevens voor ons verwerken (gegevensverwerking in opdracht), hetzij omdat zij deze gegevens voor hun eigen doeleinden willen gebruiken (gegevensverstrekking), of als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarbij gaat het vooral om:

 • Dienstverleners, inclusief ingehuurde verwerkers;
 • IT-dienstverleners (bijv. webhostingproviders, e-mailproviders, online tools);
 • Leveranciers;
 • Bedrijven van de JURA Group (zie impressum);
 • Commerciële partners, zoals distributeurs;
 • Leveranciers van marketingdiensten;
 • Overheidsinstanties / autoriteiten;
 • Bankinstellingen en betalingsdienstaanbieders;
 • Officiële instanties en rechtbanken.

Wanneer we verwerkers gebruiken om onze diensten te leveren, nemen we passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw gegevens te garanderen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.
De ontvangers bevinden zich deels in Duitsland, deels in het buitenland. In het bijzonder kunt u verwachten dat uw gegevens worden overgedragen naar andere landen in Europa en de VS, waar sommige van de IT-serviceproviders zijn gevestigd die wij gebruiken. Als we gegevens overdragen naar een land waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet toereikend is (zoals de VS), eisen we dat de ontvanger passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen (bijv. door middel van een overeenkomst over EU-standaardclausules, actuele versie hier beschikbaar, andere voorzorgsmaatregelen of op basis van rechtvaardiging).

3.4 Duur van de gegevensverwerking
Wij verwerken persoonlijke gegevens zolang dit nodig is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen of anderszins voor de doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, bijvoorbeeld voor de duur van de gehele zakelijke relatie (vanaf de inleidende handelingen en de afhandeling tot de beëindiging van een contract) en ook daarna in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In deze context is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin claims tegen ons kunnen worden ingediend en voor zover wij hiertoe anderszins wettelijk verplicht zijn of legitieme belangen dit vereisen (bijv. voor bewijs en documentatiedoeleinden). Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze over het algemeen verwijderd of geanonimiseerd.

Daarnaast verwijderen we uw gegevens als u ons hierom verzoekt via het e-mailadres vermeld in paragraaf 1.1 en hebben we geen wettelijke of andere verplichting om deze gegevens te bewaren of te beveiligen.

4 Bezoek aan onze website

In de regel kunt u onze website gebruiken zonder dat u specifieke informatie over uzelf hoeft te verstrekken. Dit geldt niet voor activiteiten en diensten waarvoor vanzelfsprekend uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn.

Bovendien kunt u op vrijwillige basis contact met ons opnemen via e-mail, online formulieren. Daarbij worden persoonlijke gegevens verzameld en aan ons doorgegeven. Het bijbehorende invoerscherm laat zien welke gegevens dit zijn. De door u verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen voor verwerking of om contact met u op te kunnen nemen.

4.1 Server-logbestanden
Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers tijdelijk elk bezoek op in een logbestand, de zogenaamde serverlogbestanden.

Zo worden bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, de naam en URL van de opgeroepen gegevens, het besturingssysteem van uw computer en de browser die u gebruikt, en andere soortgelijke informatie geregistreerd om risico's af te wenden in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

De verwerking van deze informatie wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang en heeft als doel onze website en de inhoud en het aanbod daarvan correct aan u weer te geven en het gegevensverkeer te waarborgen, onze website, inhoud en aanbod te optimaliseren, de stabiliteit en veiligheid van onze website en systemen permanent te waarborgen en de opheldering, afweer en vervolging van cyberaanvallen, spam en andere onwettige handelingen met betrekking tot onze website en systemen mogelijk te maken en claims in dit verband af te dwingen.

Voor de hosting van de website kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden in Zwitserland en in het buitenland die de bovenstaande verwerking namens ons uitvoeren. Momenteel worden onze websites gehost door Zwitserse of Europese hostingproviders en op servers in Zwitserland of de EER.

4.2 Aanvragen en contactformulier
Op onze website hebt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via online formulieren. U kunt op het betreffende formulier zien welke van uw persoonlijke gegevens worden verzameld als u contact met ons opneemt via een online formulier. In de regel gaat het om contactgegevens zoals achternaam, e-mailadres en informatie over de aanvraag, zoals het onderwerp en de beschrijving van uw verzoek.

De velden die als verplicht zijn gemarkeerd, worden gebruikt om uw verzoeken te verwerken en, indien nodig, door te sturen naar een andere markt. Wij verwerken de informatie die u vrijwillig verstrekt om u gerichte informatie te kunnen bieden.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij het verwerken van uw verzoek. Als de contactopname bedoeld is om een overeenkomst/contract na te komen waarbij u partij bent of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is dit een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Totdat de gang van zaken definitief is opgehelderd, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Stuur uw bezwaar naar het e-mailadres dat in punt 1.1 vermeld is. 

4.3 Sollicitaties
Als u bij ons solliciteert, verwerken we persoonsgegevens die we van u ontvangen als onderdeel van de sollicitatieprocedure of die u invoert of uploadt in het sollicitatieformulier. Naast uw persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring en vaardigheden, bevat dit de gebruikelijke correspondentiegegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Tevens worden alle documenten verwerkt die u in verband met de sollicitatie hebt ingediend, zoals cv en referenties.

Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen, geëvalueerd, verwerkt of doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie. Bovendien kunnen ze worden verwerkt voor statistische doeleinden (bijv. rapportage). In dit geval kunnen er geen conclusies worden getrokken over individuele personen.
Uw sollicitatiegegevens worden apart van andere gebruikersgegevens opgeslagen en worden er niet mee samengevoegd. Uw gegevens worden door een serviceprovider in opdracht van ons opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Als we een arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie af te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de sollicitatieprocedure eindigt zonder dat er een baan is gevonden, worden uw persoonlijke gegevens nog drie maanden bewaard voor documentatiedoeleinden en vervolgens verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures bij ons.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens is het bestaan van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken, of het voldoen aan onze precontractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure. Als we een arbeidsovereenkomst met u sluiten, wordt de verwerking uitgevoerd om de arbeidsrelatie te implementeren.

4.4 Prijsvragen/spellen
Wanneer u deelneemt aan prijsvragen/wedstrijden, verzamelen we de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de wedstrijd uit te voeren. Dit zijn meestal uw naam en contactgegevens. Deelname aan de prijsvragen en dergelijke en de daarmee gepaard gaande gegevensverzameling is uiteraard vrijwillig.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze prijsvraag-/wedstrijdpartners, bijvoorbeeld om u de prijs toe te sturen. Gedetailleerde informatie vindt u in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende competitie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een contract waarin u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4.5 Online Academy
Op onze website is het mogelijk om toegang te krijgen tot de Online Academy na voorafgaande registratie en ontvangst van een bevestigingsmail met de toegangsgegevens. Op dit portaal vindt u trainingsvideo's, multiple-choice-toetsen over relevante onderwerpen voor JURA zoals producten, koffie, compliance, om er maar een paar te noemen.

Bij het gebruik van het portaal verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens, zoals de laatste login, de laatste oproep, gemaakte toetsen in % van het totaal aantal mogelijke toetsen of het aantal keer dat u een video hebt bekeken en/of hoe lang u een video in totaal hebt afgespeeld.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van ons leerportaal mogelijk te maken en voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons leerportaal.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij deze service. Als het gebruik van het portaal dient voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is dit een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

De verwerking van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van het beschikbaarstellen van het leerportaal. Er vindt geen samenvoeging met andere gegevens plaats.

4.6 Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden geplaatst en opgeslagen. Zij zijn bedoeld om onze website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te kunnen maken en om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Andere cookies blijven na het betreffende gebruik op uw computer opgeslagen en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

De grondslag waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken met behulp van cookies hangt af van het feit of we u om uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming verleent voor het gebruik van cookies, is uw toestemming de grondslag voor de verwerking van uw gegevens. In andere gevallen worden persoonsgegevens die met behulp van cookies zijn verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. het optimaliseren van onze diensten en aanbod of de bescherming tegen spam en cyberaanvallen) of, wanneer het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dat u het accepteren van cookies alleen in individuele gevallen toestaat of algemeen uitsluit. We willen u er echter op wijzen dat een algemene uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van ons online aanbod. Bovendien kunt u cookies die al zijn ingesteld op elk gewenst moment verwijderen in de browser die u gebruikt of deze zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

4.7 Google-diensten
We gebruiken verschillende diensten op onze website die worden geleverd door Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, of als u uw vaste verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hebt, Google Ireland Ltd, gevestigd in Ierland ("Google"). Google LLC is altijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van "YouTube" en "Google Maps/Google Earth". We gebruiken de volgende Google-diensten op onze websites:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Hieronder vindt u meer informatie over de afzonderlijke diensten.

Google gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en telpixels die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden doorgegeven aan een server van Google in de VS of andere landen en daar worden opgeslagen. U vindt informatie over de locaties van de datacenters van Google hier.

We gebruiken door Google beschikbaar gestelde tools die volgens Google persoonsgegevens kunnen verwerken in landen waar Google of haar Onderaannemers faciliteiten onderhouden. Google belooft in zijn "Addendum gegevensverwerking voor producten waarbij Google een gegevensverwerker is" een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen door te vertrouwen op de standaard contractbepalingen van de EU.

Daarnaast blijft Google gecertificeerd onder de EU-VS en de Zwitserland-VS Privacy Shield-overeenkomsten.
Meer informatie over de verwerking door Google en over de privacy-instellingen vindt u in het Privacybeleid of de Privacyinstellingen van Google.

4.7.1 Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met de Google Tag Manager kunnen websitetags efficiënt worden beheerd. Webpaginatags zijn plaatshouders die worden opgeslagen in de brontekst van de betreffende website, bijvoorbeeld om de integratie van veelgebruikte webpagina-elementen vast te leggen, zoals code voor webanalyseservices. De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt zelf alleen persoonsgegevens voor technische doeleinden en zorgt voor het activeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in de Helpsectie van Google de Gebruiksvoorwaarden van de Google Tag Manager en de Privacyverklaring van Google.

4.7.2 Google Analytics
Op basis van uw toestemming, die u op elk moment in de cookie-instellingen kunt intrekken, gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics 4 voor het analyseren van onze website en haar bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Hierdoor kunnen we het gebruiksgedrag op onze website evalueren en ons aanbod interessanter maken aan de hand van de verkregen statistieken/rapporten.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen Zwitserland of de EU/EER wordt ingekort voordat het wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt volgens Google niet samengevoegd met andere gegevens bij Google. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van gebeurtenissen (zoals paginaweergaves, interactie met de website of uw "klikpad") en andere gegevens zoals uw ongevere locatie (land en stad), technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt of de referrer-URL, d.w.z. via welke website/reclamemateriaal u op onze website terecht bent gekomen.

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

U kunt het verzamelen en doorsturen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door gebruik te maken van de Browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics of door geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google, kunt u gebruik maken van de door Google aangeboden Instellings- en opt-out-mogelijkheden.

Een overzicht van het gegevensgebruik in Google Analytics en de maatregelen die Google heeft genomen om uw gegevens te beschermen, vindt u in de Google Analytics Help.

Meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over Privacybescherming bij Google vindt u in de betreffende documenten.

4.7.3 Google Ads
Wij gebruiken Google Ads, een online advertentieprogramma van Google, op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken in het kader van de cookie-instellingen. Google Ads gebruikt cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Er wordt een cookie geplaatst, als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google. Cookies van dit type hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en dus is doorgestuurd naar onze website.

We gebruiken ook de remarketingfunctie van Google Ads. Hierdoor kunnen we op interesses gebaseerde advertenties weergeven aan bezoekers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google, zoals YouTube of Google-advertenties. Voor dit doel worden de interacties van onze websitebezoekers geanalyseerd (bijv. in welke producten ze geïnteresseerd waren), zodat we ze gerichte reclame op andere websites kunnen laten zien, zelfs nadat ze onze website hebben verlaten. Om dit mogelijk te maken, plaatst Google cookies wanneer bezoekers bepaalde Google-services of websites binnen het advertentienetwerk van Google bezoeken. De cookies worden gebruikt om de gebruikte browser te identificeren en niet om een persoon te identificeren.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google of om geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen. Hiervoor moet u op alle browsers die u gebruikt, de betreffende Instellingen voor gepersonaliseerde advertenties verrichten.

Meer informatie over gegevensverwerking in verband met Google Ads en informatie over hoe Google cookies gebruikt in advertenties, is te vinden in de Privacyverklaring van Google en de website van Google onder de rubriek "«Technologieën».

4.7.4 Google AdSense
Wij gebruiken Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties, op onze website op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken in het kader van de cookie-instellingen ("AdSense"). AdSense plaatst cookies die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde Web Beacons (onzichtbare afbeeldingen), waarmee informatie, zoals bezoekersverkeer, kan worden geëvalueerd op de pagina's waar dergelijke afbeeldingen zijn ingebed.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformats wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS of andere landen en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google gedeeld worden met contractpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere persoonlijke gegevens die van u zijn opgeslagen.

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen of door geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen.

U kunt meer informatie vinden over de werkingswijze van AdSense op de «Google AdSense»-website.

4.7.5 Google Marketing Platform
We gebruiken Google's online marketingtool Google Marketing Platform ("GMP") op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken via de cookie-instellingen. GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden geopend en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven.

Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren, d.w.z. of een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Volgens informatie van Google ontvangt Google door de integratie van GMP de informatie dat u het relevante deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. Het gebruik van GMP kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google in de VS.

U kunt deze trackingprocedure voorkomen door de betreffende instelling te verrichten in uw browsersoftware of door uw Instellingen voor gepersonaliseerde reclame aan te passen of door geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen.

Ga voor meer informatie over de werkingswijze van GMP naar de «Google Marketing Platform»-website.

4.7.6 Google Maps/Google Street View
Om interactieve kaarten op onze website te integreren en u virtuele rondleidingen te bieden, gebruiken we de online kaartendienst Google Maps of Google Street View op basis van uw toestemming.

Wanneer u een website oproept waarop kaarten van Google Maps zijn opgenomen of wanneer u een virtuele tour start, plaatst Google Maps of Google Street View een cookie. In de regel wordt deze cookie niet verwijderd door de browser af te sluiten, maar vervalt hij na een bepaalde tijd, tenzij u hem van tevoren handmatig verwijdert.

Door gebruik te maken van Google Maps of Google Street View kan informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google kan deze gegevens opslaan als gebruiksprofielen om zijn diensten aan te passen, reclame te maken en marktonderzoek te doen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u dit niet wilt, moet u zich van tevoren afmelden/uitloggen.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, hebt u de mogelijkheid om deze diensten te blokkeren door Java Script in uw browser uit te schakelen of door geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen. Het eerste kan echter ook andere functies van onze website beïnvloeden.

U kunt meer informatie vinden in de Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps en de Privacyverklaring van Google.

4.7.7 YouTube
Op onze website maken wij op basis van uw toestemming gebruik van de diensten van de provider YouTube LLC, gevestigd in de VS ("YouTube"), een dochteronderneming van Google LLC. ("Google").

Wanneer u een YouTube-video start op onze website, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie is te vinden in de Gebruiksvoorwaarden van YouTube en de Google privacyverklaring.

4.8 Facebook Pixels, Custom Audiences en Facebook Conversions
Onze website maakt gebruik van Facebook Pixel als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, een dienst geleverd door Meta Platforms Ireland Ltd.. Gevestigd in Ierland. Het moederbedrijf is Meta Platforms Inc., gevestigd in de VS ("Meta"). Instagram behoort eveneens tot het aanbod van Meta.

De wettelijke basis voor het gebruik van Facebook Pixel is uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken in het kader van de cookie-instellingen.

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Meta mogelijk om de bezoekers van onze online aanbod aan te wijzen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads", of "Instagram Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-Pixel om de door ons geplaatste Facebook- en Instagram-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-Pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook- en Instagram-advertenties in lijn zijn met de potentiële interesse van gebruikers en niet als irritant ervaren worden. Met behulp van de Facebook-Pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook- en Instagram-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers worden doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook- of Instagram-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversies"). 

Gegevensverwerking door Meta vindt plaats binnen het kader van het Facebook privacybeleid. Algemene informatie over de weergave van Facebook- en Instagram-advertenties vindt u in dit document.

Door het gebruik van cookies kan Meta u vervolgens herkennen in het ledengedeelte van Facebook of Instagram en de efficiëntie van advertenties optimaliseren, bijvoorbeeld door advertenties aan te bieden die op specifieke doelgroepen zijn gericht. De voorwaarde hiervoor is dat u een Facebook- en/of Instagram-account hebt en bent aangemeld bij het ledengedeelte van Facebook of Instagram. Als u geen lid bent van Facebook of Instagram, heeft deze gegevensverwerking voor u geen betekenis.

Voor algemene informatie over het gebruik van gegevens door Meta, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het Facebook privacybeleid of het Instagram privacybeleid. Ga voor specifieke informatie en details over Facebook Pixel en hoe deze werkt naar de Help-sectie van Facebook. Als u in het algemeen bezwaar wilt maken tegen de verzameling en gebruik van uw gegevens door Facebook Pixel en de weergave van Facebook- of Instagram-advertenties, kunt u dit doen in de Advertentie-instellingen van Facebook of de Privacy-instellingen van Instagram. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook of Instagram.

Als u geen Facebook- of Instagram-account hebt, kunt u eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en advertentiedoeleinden via de Network Advertising Initiative-deactiveringspagina, de Amerikaanse website YourAdChoices of de Europese website YourOnlineChoices. Het staat u ook vrij om geen toestemming te verlenen in het kader van de cookie-instellingen.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking door Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook- en Instagram-advertenties voor onze website te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw privacy-instellingen aan te passen.

4.9 LinkedIn Conversion Tracking
Op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment in de cookie-instellingen kunt intrekken, gebruiken we op onze website de technologie voor conversie-tracking van LinkedIn Corporation in de VS, of als u uw gebruikelijke verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hebt, LinkedIn Ireland Unlimited Company in Ierland ("LinkedIn").

We gebruiken de technologie van LinkedIn voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren, om individuele functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren en om u relevante en interessante advertenties te kunnen presenteren. We ontvangen bovendien geaggregeerde en anonieme rapporten van LinkedIn over advertentie-activiteit en informatie over uw interactie met onze website. Hiervoor gebruikt LinkedIn een Javascript-code (Insight-tag), die op zijn beurt een cookie in uw webbrowser plaatst of een pixel gebruikt.

Volgens informatie van LinkedIn verzamelt de LinkedIn Insight-tag gegevens over het gebruik van onze website, waaronder URL, referrer-URL (d.w.z. de website van waaruit u onze website bezoekt), IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. Gegevens die via de LinkedIn Insight-tag worden verzameld, worden versleuteld, IP-adressen worden ingekort en de directe ID's van de leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met de website-exploitant, maar levert alleen geaggregeerde rapporten over de website-doelgroep en de weergaveprestaties.

Door de structuren van LinkedIn kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens ook worden doorgegeven aan LinkedIn in de VS. We hebben dit risico zo veel mogelijk geminimaliseerd door geschikte gegevensbeschermingsinstrumenten toe te passen (standaardcontracten van de EU).

Meer informatie over de aard, het doel en de omvang van de gegevensverwerking is te vinden in het Privacybeleid, het Cookiebeleid en het Privacy-portaal van LinkedIn. Door installatie van een Opt-Out-Cookie kunt u bovendien bezwaar maken tegen gepersonaliseerde (LinkedIn-)reclame, ongeacht of je al dan niet lid bent van LinkedIn.

4.10 Vimeo
Naast YouTube (zie sectie 4.9.7 hierboven) gebruiken we plug-ins van het videoportaal Vimeo Inc. gevestigd in de VS ("Vimeo") om video's op onze website te integreren.

Als u een van onze websites oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Daardoor ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u interactie hebt met de plug-ins (zoals het indrukken van de startknop van een video), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toewijst, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming, die u niet hoeft te verlenen in het kader van de cookie-instellingen. Als u ons toestemming hebt verleend om Vimeo te gebruiken, kunt u die op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken via de cookie-instellingen.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar het Privacybeleid van Vimeo.

4.11 Adform
We gebruiken Tracking Points van Adform, gevestigd in Denemarken, op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken via de cookie-instellingen. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat de gegevens van individuele gebruikers niet kunnen worden ingezien. De verzamelde gegevens worden echter versleuteld opgeslagen en verwerkt door Adform. Deze gegevens bieden ons geen mogelijkheid om ze te herleiden tot individuele bezoekers van onze websites. We informeren u hierover op basis van onze huidige informatie.

Dankzij deze Tracking Points kan JURA op de gebruiker afgestemde reclame laten weergeven.

Onze websites gebruiken tevens cookies en producten van Adform A/S (Ad Server, DSP en DMP) voor doelgroepgerichte reclame in gezamenlijke verwerking. Hiervoor worden verschillende parameters zoals geopende pagina's, apparaattype, geografische herkomst en laatst bezochte websites geregistreerd en worden de bezoekers gegroepeerd in verschillende segmenten. Met behulp van statistische analyses worden vervolgens vergelijkbare gebruikers gevonden in de wereldwijde Adform-cookiepool om hen aan te spreken met doelgerichte reclame van JURA.

Meer informatie over Adform kunt u in hun Privacyverklaring  vinden.

4.12 Dynatrace
Onze website maakt gebruik van het analysetool van de monitoringdienst Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. We gebruiken Dynatrace om de prestaties van onze website veilig te stellen en om te begrijpen hoe gebruikers door onze website navigeren. Dynatrace registreert W3C-reactietijden, knop-kliks, link-kliks, JavaScript errors, browsertype en geografische regio. Deze gegevens helpen ons om de prestaties van onze website voortdurend te verbeteren en om functionele problemen op te sporen en te verhelpen. Om dit correct en effectief te laten werken, heeft Dynatrace cookies nodig. De wettelijke basis voor ons gebruik van Dynatrace is uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken in het kader van de cookie-instellingen.

We willen erop wijzen dat er in de VS geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bestaat en dat met name de toegang tot gegevens die daar of door Amerikaanse bedrijven of hun buitenlandse dochterondernemingen wereldwijd worden verwerkt, door Amerikaanse autoriteiten kan worden bekeken of aan hen moet worden bekendgemaakt. Als niet-Amerikaans burger kunt u hier wellicht ook geen actie tegen ondernemen, of niet effectief. We hebben dit risico zo veel mogelijk beperkt door geschikte gegevensbeschermingsinstrumenten toe te passen (standaard contracten van de EU), maar we kunnen het niet volledig uitsluiten, zodat uw toestemming voor het gebruik van Dynatrace ook dit risico met zich meebrengt.

U kunt ervoor zorgen dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld door de do-not-track functie van uw browser te activeren.

5 Aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden sociale-media-profielen op Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn.

De gegevens die u invoert op onze sociale mediaprofielen worden gepubliceerd door het sociale mediaplatform en worden op geen enkel moment door ons gebruikt of verwerkt voor andere doeleinden. We behouden ons echter het recht voor om content te verwijderen als dit nodig mocht zijn. Indien nodig communiceren we met u via het sociale mediaplatform.

Houd er rekening mee dat de exploitant van het sociale mediaplatform webtrackingmethodes gebruikt. De webtracking, waarover wij geen controle hebben, kan plaatsvinden ongeacht de vraag of u bent aangemeld of geregistreerd bij het sociale mediaplatform.

Meer gedetailleerde informatie over gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale mediaplatform is te vinden in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder:

6 Uw rechten

U hebt binnen het kader van de privacybeschermingswetgeving die op u van toepassing is en voor zover daarin voorzien is (zoals in het geval van de AVG) het recht op informatieverstrekking, rectificatie, verwijdering, het recht op beperking van de gegevensverwerking en om anderszins bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking, in het bijzonder ten behoeve van direct marketing, profiling voor direct marketing en andere legitieme belangen bij de verwerking, alsmede op de vrijgave van bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van een overdracht aan een andere organisatie of instantie (de zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid).

We wijzen erop dat we ons het recht voorbehouden om de beperkingen waarin de wet voorziet, van onze kant te doen gelden, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, een zwaarder wegend belang hebben om dit te doen (voor zover we gerechtigd zijn om ons hierop te beroepen) of de gegevens nodig hebben om aanspraken of claims geldend te maken. Als er kosten voor u ontstaan, zullen we u dat van tevoren laten weten. We wijzen u erop dat de uitoefening van deze rechten in strijd kan zijn met contractuele afspraken en gevolgen kan hebben zoals vroegtijdige beëindiging van het contract of gevolgen in de zin van kosten. We zullen u in dat geval van tevoren informeren als dit niet al contractueel is overeengekomen.

De uitoefening van dergelijke rechten vereist meestal dat u duidelijk uw identiteit bewijst (bijv. door middel van een kopie van uw identiteitskaart als uw identiteit niet anderszins duidelijk is of niet kan worden geverifieerd). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het adres onder punt 1.1.

Daarnaast heeft elke betrokkene het recht om zijn of haar vorderingen voor de rechter af te dwingen of een klacht in te dienen bij de bevoegde privacybeschermingsinstantie.

7 Gegevensbeveiliging

We nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen en om de bescherming van uw rechten en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming te waarborgen.

De genomen maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen en om de beschikbaarheid en belastbaarheid van onze systemen en diensten bij de permanente verwerking van uw gegevens te garanderen. Zij dienen ook voor een snel herstel van de beschikbaarheid van persoonsgegevens en de toegang ertoe in geval van een fysiek of technisch incident.

Onze beveiligingsmaatregelen omvatten ook de versleuteling van uw gegevens. Het dataverkeer via deze JURA-website is gecodeerd via HTTPS. Dit betekent dat alle informatie die u online invoert via een versleuteld transmissiepad wordt verzonden. Dit betekent dat deze informatie op geen enkel moment door onbevoegde derden kan worden ingezien.

Onze maatregelen voor gegevensverwerking en beveiliging worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

We nemen ook onze eigen interne gegevensbescherming zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de wet op de privacybescherming. Bovendien krijgen ze alleen toegang tot de gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is.

8 Gebruik van de website door minderjarigen

De website is gericht op een volwassen publiek. Minderjarigen, in het bijzonder kinderen jonger dan 18 jaar, mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven of zich registreren voor een dienst. Als wij vaststellen dat dergelijke gegevens aan ons zijn doorgegeven, worden ze uit onze database verwijderd. De ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) van het kind kunnen contact met ons opnemen en verzoeken om annulering of uitschrijving. Hiervoor hebben we een kopie nodig van een officieel document waarin u als ouder of wettelijke voogd wordt geïdentificeerd.

9 Links naar websites van andere aanbieders

Onze website bevat ook links naar de websites van partners en officiële JURA-dealers. Voor zover er links zijn naar websites van andere aanbieders, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan er geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor deze content. De betreffende aanbieder of exploitant van de websites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gelinkte pagina's werden op het moment van plaatsing van de links gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare inbreuken op wet- en regelgevingen. Illegale inhoud was op het moment van plaatsen van de link niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's kan echter redelijkerwijs niet verwacht worden zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van wet- en regelgevingen. Dergelijke links worden onmiddellijk verwijderd als er wetsovertredingen bekend worden.